Opintojen rakenne

Jokilaaksojen musiikkiopisto tarjoaa tavoitteellista musiikin opetusta. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta oppilaiksi otetaan myös aikuisia. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Opetus edistää hyvän musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä musiikin harrastamista. Tältä sivulta löydät minkälainen on opintojen rakenne. Löydät myös opetussuunnitelmat alhaalla olevista mustista napeista.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluvat lapsille muskarit 0-8-vuotiaille sekä pajaryhmät kaikenikäisille ja erilaisille ryhmille suunnatut bonusopinnot. Lapsiryhmissä leikinomaisella toiminnalla ohjataan lasta ilmaisemaan itseään luovasti musiikin keinoin. Opetus muodostaa pohjaa hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle luoden musiikin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Pajaryhmissä opetetaan soittimen, laulun, musiikkiteknologian tai säveltämisen ja sovittamisen alkeita. Pajaryhmissä voi opiskella iästä riippumatta ja sieltä saa valmiuksia musiikin perusopintoihin. Pajaryhmäläiset voivat osallistua myös musiikin hahmotustaitojen ja yhteissoiton opetukseen, mikäli niiden ryhmissä on tilaa.

Bonusopinnoissa varhaisiän musiikkikasvatuksesta tuttuja työtapoja sovelletaan erilaisille ryhmille. Näillä toimintatavoilla voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisia musiikkituokioita, jotka on suunnattu aikuisille, senioreille tai erityisryhmille. Niihin ei tarvita aiempia musiikkiopintoja ja niiden tarkoitus on laajentaa musiikin tuntemusta.

Musiikin perusopinnot

Perustasolla annetaan opetusta pääsääntöisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille. Musiikin perusopinnot koostuvat seitsemästä opintokokonaisuudesta; instrumenttiopinnot, yhteismusisointi, musiikin hahmotustaidot, sävellys -ja sovitus, musiikkiteknologia, improvisointi ja musiikkiteknologia. Jokainen oppilas opiskelee näitä kaikkia opintokokonaisuuksia, mutta opintojen rakenne ja laajuus riippuu oppilaan opintopolusta.

Instrumenttiopinnoissa opiskelet valitsemasi instrumentin perustekniikkaa ja erilaisia ilmaisutapoja. Instrumenttiopintojen yhteydessä tehään myös improvisointia, missä kannustetaan oppilasta luovaan tuottamiseen.

Musiikin hahmotustaitojen tunneilla opiskellaan musiikin kieltä eli nuotinlukua ja nuottikirjoitusta, historiaa ja musiikin ominaispiirteiden hahmotusta.

Yhteismusisointi kuuluu perusopintoihin yksityistuntien lisäksi. Voit soittaa erilaisissa yhtyeissä, orkestereissa tai bändeissä.

Sävellys- ja sovitusopinnoissa toteutetaan musiikillisia ideoita ja ratkaisuja hyödyntäen musiikin hahmotustaitoja.

Musiikkiteknologian opinnoissa annetaan yleissivistävä ymmärrys musiikkiteknologian osa-alueista muusikon näkökulmasta.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua osaamista, joten oppilaalla täytyy olla perusopintojen oppimäärä suoritettuna ennen syventäviin opintoihin siirtymistä. Oppilas saa jatkaa perusopinnoista syventäviin opintoihin ilman erillistä valintakoetta. Jos oppilas hakeutuu syventäviin opintoihin jossain muussa opistossa suoritettujen opintojen jälkeen, täytyy hänen tehdä aiemmista opinnoista valintakoe tai soveltuvuustesti. Syventäviin opintoihin ei ole ikärajaa.

Syventävien opintojen tavoitteet

Oppilasta ohjataan syventämään musiikillista ilmaisuaan, autetaan oppilasta asettamaan tavoitteita opiskelulleen ja suuntaamaan omaa oppimistaan haluamaansa suuntaan. Syventävissä opinnoissa pyritään kehittymään sekä solistina, että ryhmän jäsenenä ja oppilasta ohjataan hyödyntämään kuuntelu- ja hahmotustaitojaan muusikkoutensa kehittämisessä.

Syventävien opintojen rakenne

Syventävissä opinnoissa on enemmän valinnaisuutta kuin perusopinnoissa. Opinnot sisältävät lopputyön ja lopputyön aihe ohjaa sitä, mitä opintokokonaisuuksia oppilas valitsee opintoihinsa. Syventävissä opinnoissa on eri tasoja, jotka määrittävät opintojen laajuuden. Eri tasoista voit lukea tarkemmin opetussuunnitelmasta tai kysyä omalta opettajaltasi.

Avoin osasto on avoin kaikille iästä ja valmiustasosta riippumatta. Osastolle ei ole valintakoetta eikä oppilaalla ole tutkintovelvoitetta. Avoimeen opetukseen voidaan ottaa opiskelijoita, jos kyseisen soittimen opettajalla on mahdollisuus ottaa lisää oppilaita. Opiskelija määrittelee itse oppimistavoitteensa.

Oppitunnin mitta määräytyy oppilaan oman toiveen mukaisesti. Avoimen osaston opetustunteihin ei saada kuntien eikä valtion rahoitusta, jonka vuoksi opetuksen hinta on korkeampi kuin muilla osastoilla. Avoin opetus laskutetaan lukukauden päätyttyä toteutuneiden opetuskertojen mukaan puolivuosittain.

Opiskelija sitoutuu käymään opetustunneilla ja tunnin ajankohtaa voi tarvittaessa muuttaa mahdollisuuksien mukaan.

Avoimen osaston hinnat löytyvät lukukausimaksujen omalta välilehdeltä

Vapaaoppilaspaikka

Oppilasmaksut kattavat 11% toiminnan kuluista ja vapaaoppilaspaikka tarkoittaa vapautusta oppilasmaksuista. Jokilaaksojen musiikkiopiston hallitus voi myöntää hakemuksen perusteella vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään taloudellisin perustein.